ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ONZE DIENSTEN


1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de zelfstandig
werkende advocaten die verbonden zijn aan het kantoor JAW Advocaten aan hun
cliënten leveren. Telkens als een cliënt een beroep doet op de diensten van JAW Advocaten, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door JAW Advocaten. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling op, wijziging of afwijking van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door JAW Advocaten.


2. Indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat van het kantoor JAW Advocaten, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en de desbetreffende advocaat. JAW Advocaten heeft daarbij evenwel de mogelijkheid om de opdrachtenen zaken toe te wijzen aan een ieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor  JAW Advocaten en is ook vrij om in specifieke gevallen en gelet op de omstandigheden de ene advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan verzetten.


3. JAW Advocaten verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke
termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt JAW Advocaten zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. JAW Advocaten is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.


4. De advocaten van het kantoor JAW Advocaten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, processtukken, enz. die JAW Advocaten aan haar cliënten doet toekomen, is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit ervan respecteert.


5. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van JAW Advocaten zijn
beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd
worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van JAW Advocaten. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door JAW Advocaten.


6. Voor wat betreft iedere materiële of immateriële schade die de cliënt zou kunnen lijden, is de
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van JAW Advocaten, alsmede die van alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor JAW Advocaten, in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de dekking van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het bedrag dat van geval tot geval toepasselijk is, wordt op
eerste aanvraag van de cliënt door JAW Advocaten meegedeeld. Mocht het voorkomen dat de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat dan is de aansprakelijkheid van JAW Advocaten in alle gevallen en gelet op alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat de cliënt als honorarium aan de desbetreffende advocaat de daaraan voorafgaande 12 maanden heeft voldaan.


7. De cliënt vrijwaart JAW Advocaten alsmede alle advocaten die deel uitmaken van
het kantoor JAW Advocaten, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van
de levering van prestaties door JAW Advocaten, tenzij in het geval van een grove fout
of opzet vanwege JAW Advocaten.


8. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen JAW Advocaten en de cliënt, factureert
JAW Advocaten haar prestaties en haar kosten, waaronder kantoorkosten van 6 % en
eventuele te maken kosten aan derden waaronder griffiekosten en deurwaarderskosten, conform de
door JAW Advocaten gebruikelijke tarieven zoals vermeld op de website www.Janssen-advocaten.nl, die van tijd tot tijd aan de marktprijzen worden aangepast. JAW Advocaten behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaand aan de levering van de diensten. JAW Advocaten behoudt zich het recht voor het dossier van de cliënt aan de cliënt in voorkomende gevallen te retourneren of onder zich te houden en de
werkzaamheden voor de cliënt te staken indien de cliënt niet of niet tijdig aan zijn of haar
betalingsverplichtingen jegens JAW Advocaten voldoet. Onder de betalingsverplichtingen van de cliënt wordt tevens begrepen het betalen van het voorschot bedrag dat JAW advocaten aan de cliënt in rekening heeft gebracht.


9. De facturen van JAW Advocaten dienen te worden voldaan op de bankrekening en
binnen de termijn die op de factuur staat vermeld. Bij gebreke aan betaling is van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente dan wel de handelsrente verschuldigd, te
rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 15% van het
factuurbedrag bedraagt). Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan JAW Advocaten gericht worden per aangetekend schrijven binnen acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.


10. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de
uitvoering van de overeenkomst door JAW Advocaten moeilijker maakt of indien blijkt
dat er hogere kosten aan zijn verbonden, is JAW Advocaten gerechtigd om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee
aan te passen.


11. De overeenkomst tussen JAW Advocaten en de cliënt wordt beheerst door het Nederlands recht. In geval van betwisting is de rechtbank te Den Haag exclusief bevoegd, met dien verstande dat JAW Advocaten tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de cliënt.


12. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene
voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid
van de overige bepalingen.


13. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. De Nederlandse
versie is de bindende versie in het geval van een inhoudelijke tegenstrijdigheid tussen de
Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden.

 

 

KANTOORKLACHTENREGELING JAW ADVOCATEN


Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;


Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen één van de advocaten verbonden aan JAW Advocaten en de cliënt.
2. Iedere advocaat van JAW Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. JAW Advocaten heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling
niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage.


Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr. J.J.A. Janssen en/of Mr.E.A.M. Brouwers-Bouwman, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en
ter besluitvorming voorgelegd.