ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP ONZE DIENSTEN


1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de zelfstandig
werkende advocaten die verbonden zijn aan het kantoor Janssen Advocaten Wassenaar aan hun
cliënten leveren. Telkens als een cliënt een beroep doet op de diensten van Janssen Advocaten
Wassenaar, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te
aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de cliënt zullen enkel
toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Janssen
Advocaten Wassenaar. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de
toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling op, wijziging of afwijking van deze algemene
voorwaarden, moet voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door Janssen
Advocaten Wassenaar.


2. Indien de cliënt contracteert met een bepaalde advocaat van het kantoor Janssen Advocaten
Wassenaar, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn tussen de cliënt en de desbetreffende
advocaat. Janssen Advocaten Wassenaar heeft daarbij evenwel de mogelijkheid om de opdrachten
en zaken toe te wijzen aan een ieder van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor Janssen
Advocaten Wassenaar en is ook vrij om in specifieke gevallen en gelet op de omstandigheden de ene
advocaat te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich tegen zulke beslissing kan
verzetten.


3. Janssen Advocaten Wassenaar verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke
termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Janssen Advocaten Wassenaar zich
ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Janssen Advocaten
Wassenaar is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan
de cliënt, aan derden of aan overmacht.


4. De advocaten van het kantoor Janssen Advocaten Wassenaar zijn onderworpen aan het
beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen, processtukken, enz. die Janssen Advocaten Wassenaar aan
haar cliënten doet toekomen, is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de confidentialiteit
ervan respecteert.


5. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van Janssen Advocaten Wassenaar zijn
beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd
worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Janssen Advocaten
Wassenaar. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke cliënten en
kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere
personen, zonder een nieuwe analyse door Janssen Advocaten Wassenaar.


6. Voor wat betreft iedere materiële of immateriële schade die de cliënt zou kunnen lijden, is de
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Janssen Advocaten Wassenaar, alsmede
die van alle advocaten die deel uitmaken van het kantoor Janssen Advocaten Wassenaar, in alle
gevallen beperkt tot het bedrag van de dekking van de toepasselijke
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het bedrag dat van geval tot geval toepasselijk is, wordt op
eerste aanvraag van de cliënt door Janssen Advocaten Wassenaar meegedeeld. Mocht het
voorkomen dat de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat dan
is de aansprakelijkheid van Janssen Advocaten Wassenaar in alle gevallen en gelet op alle
omstandigheden beperkt tot het bedrag dat de cliënt als honorarium aan de desbetreffende
advocaat de daaraan voorafgaande 12 maanden heeft voldaan.


7. De cliënt vrijwaart Janssen Advocaten Wassenaar alsmede alle advocaten die deel uitmaken van
het kantoor Janssen Advocaten Wassenaar, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van
de levering van prestaties door Janssen Advocaten Wassenaar, tenzij in het geval van een grove fout
of opzet vanwege Janssen Advocaten Wassenaar.


8. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen Janssen Advocaten Wassenaar en de cliënt, factureert
Janssen Advocaten Wassenaar haar prestaties en haar kosten, waaronder kantoorkosten van 6 % en
eventuele te maken kosten aan derden waaronder griffiekosten en deurwaarderskosten, conform de
door Janssen Advocaten Wassenaar gebruikelijke tarieven zoals vermeld op de website
www.Janssen-advocaten.nl, die van tijd tot tijd aan de marktprijzen worden aangepast. Janssen
Advocaten Wassenaar behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaand aan de
levering van de diensten. Janssen Advocaten Wassenaar behoudt zich het recht voor het dossier van
de cliënt aan de cliënt in voorkomende gevallen te retourneren of onder zich te houden en de
werkzaamheden voor de cliënt te staken indien de cliënt niet of niet tijdig aan zijn of haar
betalingsverplichtingen jegens Janssen Advocaten Wassenaar voldoet. Onder de
betalingsverplichtingen van de cliënt wordt tevens begrepen het betalen van het voorschot bedrag
dat Janssen advocaten aan de cliënt in rekening heeft gebracht.


9. De facturen van Janssen Advocaten Wassenaar dienen te worden voldaan op de bankrekening en
binnen de termijn die op de factuur staat vermeld. Bij gebreke aan betaling is van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente dan wel de handelsrente verschuldigd, te
rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke minstens 15% van het
factuurbedrag bedraagt). Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan Janssen
Advocaten Wassenaar gericht worden per aangetekend schrijven binnen acht dagen na
factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.


10. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de
uitvoering van de overeenkomst door Janssen Advocaten Wassenaar moeilijker maakt of indien blijkt
dat er hogere kosten aan zijn verbonden, is Janssen Advocaten Wassenaar gerechtigd om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee
aan te passen.


11. De overeenkomst tussen Janssen Advocaten Wassenaar en de cliënt wordt beheerst door het
Nederlands recht. In geval van betwisting is de rechtbank te Den Haag exclusief bevoegd, met dien
verstande dat Janssen Advocaten Wassenaar tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken
voor de rechtbank van de woonplaats of de zetel van de cliënt.


12. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene
voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid
van de overige bepalingen.


13. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. De Nederlandse
versie is de bindende versie in het geval van een inhoudelijke tegenstrijdigheid tussen de
Nederlandse en de Engelse versie van deze algemene voorwaarden.

 

 

KANTOORKLACHTENREGELING JANSSEN ADVOCATEN WASSENAAR


Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;


Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen één van de advocaten verbonden aan Janssen Advocaten Wassenaar en de cliënt.
2. Iedere advocaat van Janssen Advocaten Wassenaar draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.


Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.


Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Janssen Advocaten Wassenaar heeft in de overeenkomst van opdracht opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling
niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan arbitrage.


Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr. J.J.A. Janssen en/of Mr.E.A.M. Brouwers-Bouwman, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.


Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.


Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.


Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en
ter besluitvorming voorgelegd.