• darkblurbg

Sociaal zekerheidsrecht

Heeft u een conflict met het UWV? Is uw ziektewet-uitkering geëindigd of is uw WIA-uitkering gewijzigd of stopgezet, dan kunnen wij u helpen. Wij hebben ervaring met het voeren van verschillende procedures zowel in bezwaar als in beroep.

 

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht regelt de rechtsverhouding tussen personen onderling. Wanneer u, een ouderschapsplan wilt opstellen, de omgangsregeling dient te worden aangepast of als u bijvoorbeeld wijziging wilt van het gezag over uw kind of te maken krijgt met internationale kinderontvoering, dan bent u bij JAW Advocaten aan het juiste adres.

Family Law
Family law is an area of law that deals with the legal relationship of persons. If you would like to make a parenting plan, or the guardianship over a child or when you deal with international child abduction, then you are at the right place at JAW Attorneys at Law.


Insolventierecht/WSNP

Het insolventierecht en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen zien op de gevallen waarin het voor rechtspersonen en natuurlijke personen onmogelijk is geworden om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Ook kan het voorkomen dat een wederpartij u via een gerechtelijke procedure failliet wil hebben verklaard. In al deze situaties helpen onze specialisten u graag.

Insolvency law/Law on debt remediation
Insolvency law and the law on debt remediation decide the legal position when it has become impossible for legal entities and individuals to meet their payment obligations. It is possible as well that a legal entity would like to have you been declared bankrupt through judicial proceedings. In all these situations, our specialists would like to help you.


Strafrecht

Binnen het strafrecht vallen alle zaken die verband houden met delicten uit het Wetboek van Strafrecht. Wanneer het Openbaar Ministerie besluit om over te gaan tot vervolging, zal de zaak voor de rechter komen. Bij JAW Advocaten kunt u terecht om u in dergelijke procedures te laten bijstaan.

Criminal law 
Criminal law covers all matters related to offenses that are included in the Criminal Code. When the prosecutor decides to prosecute, the matter will be decided by a judge. JAW Attorneys can assist you in such procedures.


Verbintenissenrecht/Incasso

Het verbintenissenrecht gaat over onder andere schadevergoedingen, overeenkomsten en onrechtmatige daad. Het incassorecht betreft voornamelijk zaken over de inning van geldvorderingen. Indien u te maken hiermee, helpen wij u graag verder.

Compliance / Collection
Contract law deals with damages, contracts and torts. Collection law concerns mainly cases concerning the enforcement of monetary claims. In case you get to deal with this, we would like to help you.

 
Bestuursrecht

Het bestuursrecht ziet op de rechtsverhouding tussen de overheid en burgers. Zo kunt u in het bestuursrecht vergunningen aanvragen en afwijzende beschikkingen aanvechten. Het bestuursrecht is ook van toepassing als Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur worden geschonden, zoals het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

Administrative law 
Administrative law concerns the legal relationship between government and citizens. You can apply for permits in administrative law and challenge refusals. Administrative law also applies when general principles of proper governance are violated, such as the protection of legitimate expectations and legal certainty.


Jeugdrecht

Onder jeugdrecht valt de regelgeving met betrekking tot minderjarigen. Hierbij kan gedacht worden aan uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van de minderjarigen.

Juvenile law 
Juvenile law deals with the legislation that is related to minors. This could include home placement or under supervision of minors.


Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht bevat de rechtsregels die de rechtspositie van rechtspersonen regelen. Wij kunnen u bijstaan in zaken die hier betrekking op hebben.

Corporate law
Corporate law contains the rules that determine the legal status of legal persons. We can assist you in matters relating to this.